Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2014. november 10., H18 ZH

2014. november 10. 18:10 – 2014. november 10. 19:50

Feladat áttekintő

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2014. november 10., H18 ZH

A
Szervezzetek szervezetet!
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 4
B
Több hónapos feladat
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 4
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.