Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2016. november 8., K18 ZH

2016. november 8. 18:05 – 2016. november 8. 19:45

Feladat áttekintő

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2016. november 8., K18 ZH

A
Fejek és lábak (Java)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
B
Fejek és lábak (C#)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
C
Hegyek között, völgyek között (Java)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
D
Hegyek között, völgyek között (C#)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.