Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K12 ZH

2019. november 12. 12:05 – 2019. november 12. 13:50

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K12 ZH

A
Feketét, fehéret, tarkát
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
A kutyafáját!
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Eszkimóka
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Kutya-macska barátság
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.