Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 13., Sz18 ZH

2019. november 13. 18:10 – 2019. november 13. 19:55

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2019. november 13., Sz18 ZH

A
Királyaink
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Piac
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Vaklicites árverés
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Mesterlövészek
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.