Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K12 ZH

2020. november 24. 12:05 – 2020. november 24. 13:45

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K12 ZH

A
Áruházi részlegek
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Kutya-tár
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Színes üveggolyók
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Klubhűség
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.