Programozó versenyek

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2017. november 7., K18 ZH

2017. november 7. 18:10 – 2017. november 7. 19:50

Feladat áttekintő

Magas szintű programozási nyelvek 2, 2017. november 7., K18 ZH

A
Tömeges jelenlét (Java)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
B
Tömeges jelenlét (C#)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
C
Katalinka, szállj el! (Java)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
D
Katalinka, szállj el! (C#)
  Programozási nyelvek:
Pontszám: 10
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.