Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K16 ZH

2019. november 12. 16:10 – 2019. november 12. 17:55

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K16 ZH

A
Kedvenc tantárgyak
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Játékszenvedély
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Hajóvontatók a Volgán
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Kézfogások
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.