Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K8 ZH

2019. november 12. 8:05 – 2019. november 12. 9:50

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2019. november 12., K8 ZH

A
Egyszer volt Budán kutyavásár
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Amelyik kutya ugat, az nem harap
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Lerágott csontok
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Egyik kutya, másik eb
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.