Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. november 23., H14 ZH

2020. november 23. 14:05 – 2020. november 23. 15:45

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2020. november 23., H14 ZH

A
Tökfaragás
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Pompás díszek
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Majomszokás
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Olvasni jó!
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.