Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K8 ZH

2020. november 24. 8:05 – 2020. november 24. 9:45

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K8 ZH

A
Találkozási pontok
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Jurassic Park
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Lottósorsolás
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
A kutyafáját!
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.