Programozó versenyek

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K16 ZH

2020. november 24. 16:05 – 2020. november 24. 17:45

Feladat áttekintő

Programozási nyelvek 2, 2020. november 24., K16 ZH

A
Sün Balázs
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
B
Daidalosz labirintusai
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
C
Sárkányok
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
D
Mesedélután
  Programozási nyelvek: C#, Java
Pontszám: 1
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, v. 2019.03.01.